Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Tijn Maas makelaardij BV. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Tijn Maas makelaardij wordt hierna aangeduid als ‘Tijn Maas’.
 
Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
 
Tijn Maas verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst met de klant, te weten het verlenen van diensten ten behoeve van de aankoop en/of verkoop van onroerend goed, de huur en/of verhuur van onroerend goed;
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten en derden in het kader van de uitvoering van de opdracht;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
   
  Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden
   
  Tijn Maas kan uw gegevens verstrekken aan derden. Hij zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
   
  Artikel 3. Beveiliging van gegevens
   
  Tijn Maas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers van Tijn Maas heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de gegevens van de klanten om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
   
  Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens
   
  Indien u wilt weten welke gegevens Tijn Maas over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Tijn Maas. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@tm-makelaardij.nl.
  De toestemming tot het verwerken van uw gegevens kunt u te allen tijde intrekken. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@tm-makelaardij.nl.
   
  Artikel 5. Bewaartermijn
   
  Tijn Maas bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dan wel langer als dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dat op grond van een wettelijke verplichting niet is toegestaan.